الأخوين بلو و ستيفان

25. EPS بر مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (TTM) و نسبت P/S برای شرکتهای تولیدی و بر مبنای فروش 12 ماه اخیر (TTM) محاسبه شده است

2023-01-27
    المكتب التعاوني للدعوة و الارشاد الحفر الباطن
  1. ك
  2. Wardrobe دولاب أشراف و أدراج داخلية و مراي