قاعدة there is و there are

expression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, behind the times, on your own. Jun 07, 2014 · فرق بین (much) و (many) Much: فقط با اسمهای غیر قابل شمارش و با فعل مفردهمراه است و در جملات مثبت، منفی و سوالی بکار برده می شود ولی بهتر است که در جملات مثبت از کلمات (plenty of) و یا (a lot of ) استفاده نمود

2023-01-27
    موقع تضع رابط و شراء من امازون
  1. (in or at that place) (في ذلك المكان) هناك
  2. نستعمل there is
  3. وهي ضمير
  4. By becoming a patron, youll instantly unlock access to 5