عدي و قصي

عـــدي و قصـــــي صــــدام حسيـــــن‎ عدي و قصي صدام حسين Uday Qusay Saddam Hussien. و اما قصي که گفته مي شود صدام او را براي جانشيني خود آماده مي سازد آدمي بي سر و صداست و چهره مبهمي است که در سايه پدرش حرکت مي کند در ميان عراقي ها به آقاي مار شهرت دارد

2023-01-27
    الشهور و الفصول