Informacije javnega značaja

Pripojitev družbe Bios, d.o.o., Tržič k Komunali Tržič d.o.o.

Obveščamo vas, da smo z današnjim dnem podjetju pripojili družbo Bios, d.o.o., Tržič. Z dnem vpisa pripojitve (15. 6. 2020) je Bios, d.o.o., Tržič prenehal obstajati kot samostojna pravna oseba. Družba Komunala Tržič d.o.o. je tako pravni naslednik družbe Bios, d.o.o., Tržič in bo v celoti nadaljevala z izvajanjem njihovih dejavnosti. Več na: https://www.komunala-trzic.si/aktualno/novice/pripojitev-druzbe-bios-doo-trzic

=====

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
•    Naziv organa: BIOS, d.o.o., Tržič
•    Naslov: Trg svobode 18, 4290 Tržič
•    Telefon: 04 597 15 14
•    E – pošta: info@bios-trzic.si
•    Direktor: Silvo Buček

2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
•    Pristojna oseba: Jure Zadnikar
•    Telefon: 04 597 15 14
•    E – pošta: jure.zadnikar@bios-trzic.si

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
•    Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 24/03 s popr.) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03 s popr.), ki jo je izdala Vlada RS. 16. člen uredbe določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Stroške posredovanja informacij javnega značaja določa Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/2004 s popr.).
•    Cenik posredovanja informacij javnega značaja :  CENIK

4. Skladno s spremembami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-C (Ur.l. RS, št. 23/2014) podajamo informacije, skladno z 10a. členom, enajsti in dvanajsti odstavek.

Skladno z ZJN-3 in ZJNPOV objavljamo tudi seznam evidenčnih naročil v letu 2017.